Vakıf Senedİ

MADDE:1) 
Bu vakıf senedinin sonunda isimleri yazılı şahıslar TMK’nin 903 sayılı kanunla değişik 73 sayılı ve müteakip maddeleri gereğince “SİVAS KEMAL İBNİ HÜMAM EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI” adı altında bir vakıf kurmuşlardır.

MADDE:2)
Vakfın merkezi Sivas’tır. Vakıf mütevelli heyeti istediği yerde, merkeze bağlı olmak kaydıyla, şubeler, temsilcilikler, çalışma kolları, araştırma enstitüleri, öğrenci yurtları vs. kurar ve açar.

MADDE:3) KURULUŞ SERMAYESİ
Vakfın ilk sermayesi, adları bu senedin sonunda yazılı şahısların koyduğu 50.000.000.-TL. sıdır

MADDE:4) VAKFIN GAYESİ

 1. Sivas ve çevresinde yetişmiş, ilim sanat ve devlet adamlarının hayat ve eserlerini araştırmak, bugünkü nesillere tanıtmak.
 2. Milli, manevi, kültürel değerlerimizi araştırmak ve bu değerler doğrultusunda insan yetiştirmek ve eğitmek.
 3. Maddi ve manevi konularda fertlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak.

 

MADDE:5) VAKFIN FAALİYETLERİ
    Vakıf madde 4’te belirtilen ana gayelere ulaşmak amacıyla her türlü kanuni faaliyetlerde bulunabilir. Ayrıca aşağıdaki çalışmaları da yapar.

 1. Kültürel mirasımızın temeli olan ilim adamları, şairler, sanatkarlar ve mutasavvıfların eserlerini incelemek, tanıtmak. Bu şahısların eserlerini basmak, bu eserler etrafında oluşacak ilmi tetkikleri teşvik etmek ve araştırma neticelerini basmak. Ülke çapında, uluslararası  boyutlarda konferans, seminer, panel, brifing, sergi gibi faaliyetler tertiplemek veya tertiplenenlere katılmak.
 2. Vakfın bünyesinde bu konuları bilimsel olarak inceleyecek enstitüler kurmak.
 3. Konusunda ihtisas sahibi kişilere gerekli imkânları sağlamak. Lisans ve lisansüstü öğrenim gören yetenekli kişilere burs, barındırma, araç ve gereç temini gibi konularda yardımcı olmak.
 4. Gayesine uygun gazete, kitap, broşür ve afiş basmak ve basacak matbaalar kurmak.
 5. İlmi, sportif ve sanatsal konulardaki faaliyetler için programlar düzenlemek, daimi kurslar açmak, kütüphaneler ihdas etmek, gerektiğinde bu faaliyetleri kırsal kesimlere taşımak, yarışlar şenlikler ve anma günleri tertip etmek.
 6. Yurt ve pansiyonlar açmak, kamplar kurmak.
 7. Elsanatları, imalathaneler, atölyeler gibi işletmeler kurarak, bu konularda halka yardımcı olmak amacıyla doküman temin etmek, kurslar düzenlemek ve gerektiği durumlarda ortak olmak.
 8. Şartlı ve şartsız bağışlar kabul etmek ve bağışlarda bulunmak.
 9. Mütevelli heyetine ilaveten ayrıca, Sivas müftüsü, imam hatip lisesi müdürü, vakıflar Sivas bölge müdürü mütevelli heyetinin tabii üyeleridir.
 10. Tüm halka hizmet verecek, özellikle kimsesizlere, dul ve yetimlere karşılıksız hizmet götürecek hastaneler, sağlık ocakları, gezici hastaneler ve huzur evleri açmak, halk sağlığı konusunda ilgili kuruluşlarla müşterek faaliyetlere girmek.
 11. Kendi faaliyetleri doğrultusunda çalışan milli ve beynelmilel kuruluşlarla bilgi alışverişi ve yardımlaşmada bulunmak.
 12. İhtiyaç sahiplerine düğün, sünnet düğünleri, vs. gibi günlerde yardımcı olmak.
 13. Bilgi işlem merkezleri kurmak.
 14. Her türlü yazılı, sesli, görüntülü yayınlar yapmak, sinema, tiyatro, video gösterilerinde bulunmak, sinema, video ile ilgili çekimler yapmak ve dallarda yarışmalar, özel haftalar, sergiler düzenlemek.
 15. Gençlerin boş vakitlerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için kültür siteleri kurmak.
 16. Milli ve manevi değerlere sahip insan yetiştirmek için okullar açmak, açılanlara yardımcı olmak
 17. Vakfın gayrisafi gelirlerinin %80 i yıl içerisinde gayi ile ilgili, %20 si ise vakfın sair masrafları için ve ihtiyat olarak ayrılacak ve sarf edilecektir.
 18. Vakfın açacağı okul, kurs, yurt ve eğitim amaçlı her türlü faaliyet ile huzurevi ve sağlık tesislerinin vakfın kapasitesinden en az %20 nispetinde eğitimde yetenekli ve fakir, sağlık tesislerinden ise fakir ve kimsesizler faydalanacaklardır.

MADDE:6) ÜYELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER:

 1. Bu vakıf senedinin tescilinden sonra vakfa üye olmak isteyen T.C Vatandaşlarından, evvelce vakfa üye kaydedilmiş bulunan iki kişinin tasvibini bildiren bir dilekçe ile vakıf icra heyetine başvuranlar, vakıf mütevelli heyetinin kararıyla vakfa üye kaydolabilirler.
 2. Üyelik giriş aidatının tahsili ile başlamış olur.
 3. Tüzel kişiler de vakfa üye olabilirler.
 4. Üyelik aidatı aylık 10.000 TL.dır. İktisadi konjüktüre göre bu miktar değişebilir. Hükm-i şahsiyetlerin aidatı yıllık 1.000.000 TL.dır.

Vakfın isteği ile ayrılan veya üyeliğine, son verilen gerçek ve tüzel kişilerin ödedikleri aidatlar kendilerine geri verilmez. Bu üyeler vakıftan hiçbir hak talep edemezler.

 1. Vakfa aidatını ödemeyen, vakfın şahsiyetine zarar verici faaliyetlerde bulunan ve bu senette yazılı esaslara uymayanlar, bir daha üye kaydedilmemek kaydıyla üyelikten ihraç edilirler. Bu kararı haysiyet divanı verir.
 2. Vakıf faaliyetlerinde üyelerine öncelik tanır.

MADDE:7) VAKIF TEŞKİLATI

 1. Mütevelli Heyet.
 2. Yüksek İstişare Heyeti.
 3. İcra Heyeti.
 4. Haysiyet Divanı.
 5. Vakıf Müdürlüğü.
 6. Murakebe Heyeti.
 7. Taşra Teşkilatı.

      
 MADDE:8) MÜTEVELLİ HEYETİ
       Mütevelli heyeti aşağıda isimleri yazılı 21 kişiden müteşekkil olup vakıf senedini vakıf kurucuları olarak imzalamaya yetkilidir.

MADDE:9) MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ

 1. Mütevelli heyeti vakfın en yetkili organıdır. Vakfın sevk ve idaresi görevini yürütür. Vakfın hükm-i şahsiyetini temsil eder.
 2. Vakfın temsile ve vakıf adına imzaya yetkili olanları ve yetki hudutlarını tespit eder.
 3. Vakfın üyeleri içinden müfettişlik ve muhaberat görevini sağlayacak kişileri doğrudan tayin eder, değiştirir, görev saha ve hudutlarını tespit eder.
 4. Vakfın icra, murakabe ve haysiyet divanını seçer, lüzumunda yerlerini değiştirir veya görevlerine son verebilir.
 5. İcra heyetince sunulan bilanço, bütçe, faaliyet raporlarını müzakere eder, kabul eder veya değiştirir.
 6. Vakıf senedinin yeni şartlar ve ihtiyaçlar muvacehesinde kısmı ya da tamamen değiştirmeye, vakfın feshine veya tasviyesine karar verir. Mütevelli heyeti gerekirse başkanı değiştirebilir.
 7. Vakıf üyelerinin girişini onaylar ve aidatlarını tespit eder.
 8. İcra heyetince vakıf senedi hükümlerince çıkarılacak olan tüzük ve yönetmelikleri onaylar, değiştirir veya yenilerini kabul eder.
 9. Mütevelli heyet, üyelerden birinin ayrılması halinde, vakıf üyeleri arasında uygun göreceği birini seçer.
 10. Mütevelli heyet 21 kişiden az olamaz. Heyet şartlara göre sayısını artırabilir, bu sayı (40) kişiden fazla olamaz.

 MADDE:10) MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI
              Mütevelli heyeti kendi içinden iki yıl süre ile görev yapacak başkan ve başkan yardımcıları seçer. Başkan mütevelli heyetin toplantılarına başkanlık eder. Heyeti olağanüstü toplantıya çağırabilir. Vakıf paralelinde faaliyet gösteren vakıf, dernek, ilmi araştırma enstitüleri gibi kurum ve kuruluşlarla Başkanlık nezdinde doğrudan ilişkileri yönetir ve yürütür.

MADDE:11) MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTILARI

 1. Mütevelli heyeti yılda en az 2 olağan toplantı yapar. Lüzum görüldüğü hallerde olağanüstü toplantı yapılabilir. Olağanüstü toplantılar için üyeler bir hafta önceden gündem belirtilmek suretiyle haberdar edilir.
 2. Mütevelli heyeti toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılmasıyla yapılır. Gelemeyecek durumda olan üyelerin oy ve düşünceleri kendilerince imzalanmış yazılı bir belge ile muteber adledilir. Toplantıda her halükarda belirtilen sayı sağlanamamışsa en fazla iki defa ertelenir ve üçüncü toplantıda gündem mevcut üyelerle görüşülür.

 MADDE:12) YÜKSEK İSTİŞARE HEYETİ
                 İlmi konularda danışmanlık yapmak üzere mütevelli heyet üyelerinden bir veya birkaçının teklifi ve oy çokluğu ile tespit edilecek en çok 13 kişiden teşekkül eder.

 MADDE:13) İCRA HEYETİ

a) İcra heyetinin seçimi. Mütevelli heyeti vakıf faaliyetlerini yürütmek için, vakıf üyeleri arasında 7 kişilik bir icra heyeti seçer.
b) İcra heyetinin toplantı ve çalışmaları.

1-) İcra heyeti seçimden sonra, bir hafta içerisinde toplanarak aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip seçer.
2-) İcra heyeti ayda en az bir defa toplanır.
3-) Toplantılar üye sayısının yarısından bir fazlası ile yapılır. Kararlar ekseriyetle alınır.
c)İCRA HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
1) İcra heyeti vakıf mallarını, gelirlerini ve her türlü faaliyetlerini yürütür. Bu konuda icap eden harcamaları yapar.
2) Taşra temsilciliklerinin faaliyet ve taleplerini gözden geçirir. Gerekirse mütevelli heyeti ile bu konuda bilgi alışverişinde bulunur.
3) Vakfın ve vakfa bağlı işletmelerin personel kadrosunu tayin eder. Ve maaşlarını tespit, faaliyetlerini takip eder.
4) Her yılsonunda merkez icra heyetinin bilanço ve çalışmalarını ihtiva eden raporu mütevelli heyete iletir.
5) Vakıf için gerekli gördüğü yönetmelik ve tüzükleri hazırlar.
6) Mütevelli heyetin kontrol ve fikirleri doğrultusunda olmak şartıyla vakfın her türlü gelirini artırmak için ticari ve kültürel faaliyetlere girebilir.
7) Vakfın mal varlığını sarsmayacak düzeyde üyelerine maddi yardımlarda bulunabilir. Kredi verebilir. Bu harcamaları günün şartlarına göre değerlendirebilir.

MADDE:14) VAKIF HAYSİYET DİVANI
                 Haysiyet divanı mütevelli heyetçe üç asil, iki yedek üye olmak üzere üç senede bir seçilir. Vakfın prensip ve gayelerine uygun hareket etmeyen üyelerin durumlarını inceler ve kararlarını bir rapor halinde mütevelli heyetin onayına sunar.

 MADDE:15) VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ
                  Vakıf müdürü vakfın icra organı olup mütevelli heyet ve icra heyetinin alacağı kararları yürütmekle görevlidir.
Genel müdür kararları vaktinde uygulamak, verilen vazifeleri yapmak hususunda icra heyetine karşı sorumludur.

 MADDE:16) MURAKEBE HEYETİ
Mütevelli heyetin ekseriyet reyle seçeceği 4 asil 4 yedek üyeden meydana gelir. Bu heyet aralarında birini başkan seçer. Bu heyet üç yıl için seçilir. Eski üyeler tekrar göreve seçilebilir.
Murakabe heyetinin Görev ve Yetkileri

 1. Vakıf hesaplarını en az 6 ayda bir defa ve periyodik olarak incelemek.
 2. Bütçe hesaplarını kontrol etmek, her yıla ait bilanço ve faaliyet programını inceledikten sonra durumu bir rapor halinde mütevelli heyetine bildirmek.
 3. Bu vakıf senedi ile ilgili kanunlarla T.Ticaret kanununun Anonim şirket murakıplığına verdiği görevleri yapmak.

MADDE:17) VAKIF ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİ

 1. Vakıf mütevelli heyeti istediği yerde, dilediği kadar şube, temsilcilik, büro ve çalışma kolları kurar ve açar.
 2. Şubeler, temsilcilikler ve bürolar bu senet esaslarına uygun olarak çıkartılacak tüzük ve yönetmeliklere göre idare edilirler.

MADDE:18) VAKFIN GELİR VE GİDERLERİ
Vakfın gelirleri:

 1. Vakıf kurucularının ortaya koyduğu sermaye.
 2. Her üyenin ilk girişte ödeyeceği giriş aidatı ve her ay ödeyeceği aidatlar.
 3. Her türlü şartlı ve şartsız bağışlar.
 4. Mevcut mal ve nakit varlığının nemalandırılması için alınan tedbirler sonucunda elde edilen kazançlar.
 5. Yurt içinden veya dışından, doğrudan doğruya veya vasiyet yoluyla hakiki veya hükmi şahıslar tarafından bağışlanan menkul ve gayrimenkuller ve her türlü kıymet ve haklar.

Vakfın Giderleri:

 1. Hedeflerine ulaşmak için yapılan faaliyetlerin gerektirdiği her türlü harcamalar.
 2. Kurulacak enstitü, atölye vs.lerin kira, personel, demirbaş, yakıt v.s her türlü giderleri.
 3. Vakıf personeline ödenecek ücretler.
 4. Konusunda ihtisas sahibi kişilere, lisans ve lisansüstü eğitim yapan yetenekli öğrencilere verilecek olan burslar, yardımlar.

MADDE:19) VAKFIN FESHİ VEYA İNFİSAHI
         Vakfın feshine mütevelli heyet karar verir. Karar oybirliği ile alınır.
Vakfın feshi veya infisahı halinde, vakfın her türlü mal varlığı, yetki, kıymet ve hakları vakıf mütevelli heyetinin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir.
KURUCU HEYET 
Vakfın kurucularının isim ve künyeleri aşağıya çıkarılmıştır. Vakfın mütevelli heyeti kararı ile, vakfın gayelerini ve prensiplerini benimseyen ve bu uğurda karşılıksız maddi ve manevi gayret gösteren kimselerden (40 kişiyi aşmamak kaydıyla) dilediğini kurucu heyet listesine alabilir.
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37.maddesinde sıralanan yönetim ve idare masrafları ile vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin en az %80’i vakıf amaçlarına tahsis veya sarf edilir.
Vakfın kurucu heyet listesinde yer alan şahıslar aynı zamanda vakfın üyeleridir.